Documentation

§Създаване на ново приложение

§Създаване на ново приложение чрез activator командата

Командата activator може да бъде използвана за създаване на ново Play приложение. Activator-ът дава възможност да изберете темплейт, на който да се базира новото ви приложение. За обикновените Play проекти използвайте play-scala (за Scala базирани Play приложения) и play-java (за Java базирани Play приложения).

Забележете, че ако на този етап изберете темплейт за Scala или Java, това не означава, че не можете да промените езика по-късно. Например можете да създадете ново приложение със стандартния Java темплейт и да добавите Scala код когато решите.

За да създадете стандартно Play Scala приложение, изпълнете:

$ activator new my-first-app play-scala

За да създадете стандартно Play Java приложение, изпълнете:

$ activator new my-first-app play-java

И в двата случая можете да замените my-first-app с име по желание. Activator-ът ще използва това име и за името на директорията, в която да създаде приложението. Името може да бъде променяно на по-късен етап.

След като приложението е създадено, използвайте командата activator отново, за да влезете в Play конзолата.

$ cd my-first-app
$ activator

Ако искате да използвате други Activator темплейти можете да изпълните activator new. Ще бъдете попитани за име на приложението и ще имате възможност да разгледате темплейтите и да изберете подходящ.

§Създаване на ново приложение чрез графичния интерфейс на Activator-а (Activator UI)

Можете да създавате Play приложения и чрез Activator UI. За тази цел изпълнете:

$ activator ui

Документация как да използвате Activator UI можете да намерите тук.

§Създаване на ново приложение без Activator-а

Възможно е да създадете ново Play приложение и без да инсталирате Activator-а, използвайки sbt директно.

Първо инсталирайте sbt, ако е нужно.

Създайте нова директория за приложението и конфигурирайте sbt build скрипта по следния начин.

В project/plugins.sbt добавете:

// The Typesafe repository 
resolvers += "Typesafe repository" at "http://repo.typesafe.com/typesafe/releases/"

// Use the Play sbt plugin for Play projects
addSbtPlugin("com.typesafe.play" % "sbt-plugin" % "2.4.x")

Уверете се, че сте заменили 2.4.x с версията, която искате да използвате. Ако искате да използвате snapshot версия, трябва да добавите този resolver:

// Typesafe snapshots
resolvers += "Typesafe Snapshots" at "http://repo.typesafe.com/typesafe/snapshots/"

В build.sbt за Java проекти:

name := "my-first-app"

version := "1.0"

lazy val root = (project in file(".")).enablePlugins(PlayJava)

…или Scala проекти:

name := "my-first-app"

version := "1.0.0-SNAPSHOT"

lazy val root = (project in file(".")).enablePlugins(PlayScala)

След това можете да стартирате sbt конзолата в директорията:

$ cd my-first-app
$ sbt

sbt ще зареди проекта и ще изтегли зависимостите.

Напред: Анатомия на Play приложението

Next: Using the Play console


Found an error in this documentation? The source code for this page can be found here. After reading the documentation guidelines, please feel free to contribute a pull request.